Privacyverklaring

Dutchdeluxes hecht veel waarde aan uw privacy. Deze privacy wordt gewaarborgd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het doel van dit document is om u te informeren over hoe Dutchdeluxes uw (persoons)gegevens verwerkt.

Doeleinden verwerking

Dutchdeluxes verwerkt uw persoonsgegevens o.a. voor het volgende:

  • Om u te informeren over onze producten, aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten;
  • om uitvoering te geven aan met u gesloten overeenkomsten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het optimaliseren van ons marketingbeleid.

Wanneer u iets koopt of betaalt hebben we een aantal gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens. De betaalgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van fraude en ander onrechtmatigheden en het tegengaan van overcreditering. De gegevens worden verder gebruikt om te kunnen voldoen aan uw verzoek of om uw vragen zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u interessante aanbiedingen te sturen. U krijgt dan ook altijd de mogelijkheid om u af te melden, indien u deze niet (langer) wenst te ontvangen. In het geval we persoonsgegevens willen gaan verwerken voor doeleinden die (nog) niet zijn voorzien in dit document, zullen wij u dit vooraf mededelen en, indien vereist, uw toestemming hiervoor vragen.

Wettelijke grondslag verwerking

Dutchdeluxes verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • U heeft als betrokkene (voor zover nodig uitdrukkelijke) toestemming gegeven voor de verwerking; als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking te wijzigen of in te trekken;
  • de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor het nakomen van een wettelijke plicht.

Bewaartermijn

Dutchdeluxes bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Cookies

In de meeste gevallen vragen we u specifiek om uw persoonsgegevens, maar in enkele gevallen worden gegevens op een andere manier verzameld door middel van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een bestandje wat een website op uw computer plaatst en een kleine hoeveelheid informatie bevat over o.a. de bezoeker. Op deze manier kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een bepaalde website, of kan een winkelmandje op een webwinkel gevuld blijven. Verder kan een cookie gebruikt worden voor het bijhouden van web statistieken. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verwerking door derden

Het kan voorkomen dat Dutchdeluxes derden inschakelt voor het verwerken van gegevens, waaronder persoonsgegevens die Dutchdeluxes via haar website verkrijgt. Dutchdeluxes verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Passende beveiliging

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treft Dutchdeluxes zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te zo goed mogelijk waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan vooral even contact met ons op. Hartelijk dank.

Informatie over aanbiedingen, diensten en producten

Dutchdeluxes biedt u de mogelijkheid om via onze nieuwsbrief op de hoogte te blijven van onze producten, aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten. Uw persoonsgegevens worden alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees op deze nieuwsbrief. U kunt zich uitschrijven voor de nieuwsbrief via de afmeldlink welke onderaan elke nieuwsbrief staat.

Inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht Dutchdeluxes te verzoeken om de persoonsgegevens, die u zelf aan Dutchdeluxes verstrekt heeft, aan u terug te geven, zodat u deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verschaffen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. U kunt bellen naar +31 40 211 82 64 of mailen naar info@dutchdeluxes.com. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen en/of opmerkingen heeft. U kunt bellen naar +31 40 211 82 64 of mailen naar info@dutchdeluxes.com. Bent u (daarna nog) ontevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien Dutchdeluxes persoonsgegevens heeft gecorrigeerd of verwijderd zal zij aan derden - aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt - zo spoedig mogelijk kennisgeven van de correctie of verwijdering, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt.

Wijzigingen

Dutchdeluxes behoudt zich het recht voor om deze verklaring op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op deze verklaring worden hier gepubliceerd. Dutchdeluxes raadt u aan dit gedeelte regelmatig te raadplegen.